Tarjih

Tarjih

MediaMU.COM

Jul 18, 2024
Otomatis
Mode Gelap
Mode Terang

Q & A AD-DIN 2: Fungsi Hadist

Question: Apa itu Hadist dan apakah fungsinya?

Answer: Menurut para ahli dibidang Hadist, Hadist ialah apa yang disandarkan atau apa yang disangkut-pautkan kepada Nabi, baik perkataan, perbuatan maupun sesuatu ketentuan/ketetapan Nabi Muhammad saw.

Maksud dan ketentuan itu ialah sesuatu yang diperbuat oleh seorang nabi atau rasul sedangkan Nabi melihat tetapi tidak memberi reaksi apa-apa, hal itu dinamakan Hadist berdasarkan ketentuan istilah yang dalam ilmu Hadist disebut Taqrir. Karena Nabi adalah Penyampai/mubaligh yang berasal dari Allah, maka Nabi menyampaikan berita gembira dan peringatan kepada umat manusia yang apa diterimanya dari Allah ialah wahyu yang berupa Al-Quran sebagai sumber nagama Islam.

Al-Quran sebagai sumber agama Islam untuk dapat dilaksanakan secara penuh memerlukan tuntunan pelaksanaan. Tuntunan pelaksanaan itu diberikan oleh Nabi sebagai utusan Allah, seperti bagaimana cara melakukan shalat, melaksanakan keadilan dalam keluarga dan masyarakat serta lain-lain.

Dalam pengertian memberikan tuntunan cara pelaksanaan itu Nabi bersabda dan berbuat. Dalam pengertian "perbuatan" juga termasuk diamnya Nabi adalah dinilai sebagai perbuatan yang dapat dijadikan sebagai sumber agama yang kedua setelah Al-Quran, menurut perumusan fiqih dan ahli Ushul Fighi.

Fungsi hadis juga yang disebut sebagai sunnah ialah:

  1. Mengulangi ketetapan yang telah ada dalam Al-Quran.
  2. Merinci ketetapan dalam Al-Quran yang mempunyai sifat mujmal atau garis besar atau mengkhususkan sesuatu yang masih umum, atau menjelaskan yang masih muskil (sukar dipahami) yang tersebut dalam AlQuran.
  3. Menambah ketetapan yang belum disebutkan dalam Al-Quran, sepert larangan orang mengawini anak kemenakan bersama dengan saudara ibu atau ayah kemenakan, sedangkan dalam Al-Quran yang disebut hanyalah istri dan calon istri itu saudara perempuan (haram dimadu), juga laranga mengawini atau meminang wanita sedang ihram.

Sumber: Fatwa-fatwa Tarjih Tanya Jawab Agama

Comment

Your email address will not be published

There are no comments here yet
Be the first to comment here